O gminie

Ogólna charakterystyka Gminy Świątki
Obszar gminy wynosi 16.373 ha, w tym:
grunty orne 9.111 ha,
sady 14 ha,
łąki trwałe 1.369 ha,
pastwiska trwałe 1.994 ha,
lasy i grunty leśne 2,160 ha,
grunty zadrzewione i zakrzaczone 247 ha,
wody otwarte 202 ha.
Powierzchnia – 16.373 ha
Ludność – 4.344 mieszkańców

W gminie jest 13 sołectw: Brzydowo, Garzewo, Gołogóra, Jankowo, Kalisty, Klony, Konradowo, Kwiecewo, Różynka, Skolity, Świątki, Włodowo i Worławki. Spośród 21 należących do gminy miejscowości, największe to Świątki – 936 mieszkańców, Kwiecewo – 524 mieszkańców i Brzydowo – 454 mieszkańców.
Gmina liczy 4.344 mieszkańców, w tym 2.734 to osoby w wieku produkcyjnym. W gminie jest 556 bezrobotnych w tym 278 kobiet i 286 mężczyzn. Z prawem do zasiłku 108 osób. Stopa bezrobocia wynosi ok. 30 % (dane na dzień 30 września 2002 r.). Na tak wysoki stan bezrobocia wpłynęło zlikwidowanie 8 zakładów rolnych stanowiących główne źródło zatrudnienia mieszkańców gminy.
Rozwój gospodarczy
Gmina jest typowo rolnicza. Dominujące w gminie typy gleb należą do kompleksów pszennych, są to głównie gleby klasy III. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 12.843 ha tj. 78 % ogólnej powierzchni gminy. Na terenie gminy jest 498 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 7.698 ha (5.955 stanowi własność, 1.643 jest dzierżawione z AWRSP) oraz 2 firmy działające na zasadzie spółek, dzierżawiące z AWRSP łącznie 1.821 ha.

Struktura wielkości gospodarstw rolnych

 Wielkość  Liczba gospodarstw
do 5 ha  213
 5-10 ha  69
 10-15 ha  73
 15-30 ha  99
 30-50 ha  20
 50-100 ha  24
 100-700  9
 powyżej 700  1

W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość gospodarstw dużych (powyżej 50 ha). W 1990 roku nie było ich wcale, w 1995 takich gospodarstw było 12.

Na terenie gminy działają 2 zakłady produkcyjne: „HASPOL” – produkcja odzieży ochronnej, Zakład Stolarski – wyroby stolarskie oraz 29 zakładów usługowo-handlowych.

Możliwości inwestycyjne 
Gmina Świątki dysponuje:
1. Terenem położonym w Świątkach, o powierzchni 2 ha, przeznaczonym pod zabudowę przemysłową. Działka posiada uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczową.
2. Sześcioma działkami przeznaczonymi pod budownictwo jednorodzinne, położonymi w Świątkach. Powierzchnia tych działek wynosi od 0,4 do 0,7 ha. Działki posiadają uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczową.

Ciekawostki historyczne

Dzieje tych ziem związane są z wielkimi postaciami historii. Do dziś w tradycji ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie zachował się przekaz o pobycie Napoleona  w 1807 roku na Warmii.

*Źródła historyczne podają, że 5 lutego 1807 roku Napoleon zatrzymał się w Skolitach w budynku ówczesnej plebani (obecnie siedziba sołectwa), gdzie proboszcz podjął go wystawną kolacją – daniem głównym był zapewne kapłon.
*Na początku lutego 1807 roku doszło do zaciętej bitwy kawaleryjskiej pod Konradowem.
*Na terenie gminy znajduje się wiele ukrytych w lasach małych cmentarzy i pojedynczych grobów, np. między Kalistami (Deppen) a Miłakowem pochowany jest francuski generał Guyot (grobu na razie nie udało się odnaleźć), który zginął w potyczce na początku czerwca 1807 roku.
*10 czerwca 1807 roku przez Kwiecewo przemaszerował wraz z dywizją generał Jan Henryk Dąbrowski na pole bitwy pod Frydlandem.

Niedocenione piękno

Historyczna Warmia pełna jest dzieł architektury sakralnej te najwybitniejsze to świątynie, ale czymś, co niezwykle wzbogaca krajobraz Warmii, czyniąc go wyjątkowym są niewątpliwie przydrożne kapliczki i krzyże.

Zdecydowana większość zachowanych kapliczek w gminie Świątki pochodzi z drugiej połowy XIX i początku XX w., zachowała się też duża grupa kapliczek pochodzących z XVIII wieku.
Na szczególną uwagę zasługuje kapliczka w Dąbrówce – kolumnowa, barokowa dzwonniczka, która pełniła rolę słupa granicznego. Wzniesiono ją na skarpie nad Pasłęką, wzdłuż której przebiegała granica między katolicką Warmią a protestanckimi Prusami.
W Jankowie znajduje się niepowtarzalna w kształcie kapliczka dobrze widoczna z drogi Świątki – Dobre Miasto. Wysoka, okrągła z niespotykanie rozbieżnymi wnękami.

Środowisko naturalne

Gmina Świątki leży w województwie warmińsko-mazurskim w odległości 25 km na północny zachód od Olsztyna. Krajobraz gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, który nadaje wysoczyzna moreny dennej. Wysoczyznę przecinają doliny Pasłęki i jej dopływów. Obszar ten stanowi strefę chronionego krajobrazu. W 1970 roku utworzono tu rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”.
Zachodnia i środkowa część gminy leży w dorzeczu Pasłęki, wschodnia w dorzeczu Łyny. Do dorzecza Łyny należy jezioro Sunia (pow. 116,6 ha, śr. gł. 3,9 m) przy drodze Świątki – Rogiedle, a w dorzeczu Pasłęki jezioro Skolity (pow. 38,9 ha, śr. gł. 3,6 m) w pobliżu Skolit oraz niewielkie, a malowniczo położone jeziora w rejonie Włodowa i Brzydowa.
Powierzchnia lasów zajmuje około 2.000 ha, w drzewostanie przeważają dąb, buk, sosna, brzoza.
Tereny leśne Leśnictwa Różanka objęte są częściowo strefami ochrony orła bielika i bociana czarnego, znajduje się tu również kilkanaście stanowisk lęgowych żurawi. Północna część lasu graniczy z pięćdziesięciohektarowym terenem polderów, gdzie występuje cała gama ptaków wodnych i błotnych: żurawie, łabędzie, kaczki i wiele innych. W części południowej kompleksu leśnego występują bory bagienne i torfowiska wysokie ze stanowiskami rosiczki i żurawiny.
W obszarach leśnych wokół Włodowa występują rzadkie gatunki dzikich i drapieżnych ptaków, wpisanych na światową listę gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Są to: orzeł bielik, orlik krzykliwy, rybołów i dzięcioł czarny.
O atrakcyjności turystycznej gminy decyduje czyste powietrze, urozmaicona rzeźba terenu, małe, lecz pięknie położone jeziora oraz malownicze lasy. Różnorodność terenu i roślinności zachęca do spacerów, wypraw leśnymi drogami oraz krajobrazowych wędrówek.