Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący kontroli stanu technicznego obiektów, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przypomina o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych dotyczących okresowych kontroli stanu technicznego obiektów, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Ponadto przypomina o obowiązku odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków, usuwania sopli,

Wójt Gminy Świątki zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Świątki zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020). Aktualną listę szkoleń można znaleźć na stronie internetowej: http://www.rpo.warmia.mazury.pl  w zakładce  Weź udział w szkoleniach i konferencjach (https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/25/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach). W załączeniu zestawienie szkoleń, na które