ROW

Zawarcie umowy na budowę drogi w Świątkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina, a Gminą Świątki reprezentowaną przez Wójta Gminy Świątki Pana Sławomira Kowalczyka na budowę odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi

1521

Gmina Świątki w projekcie pn. „Akcelerator e-Rozwoju JST”

  W dniu 23 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu pn. „Akcelerator e-Rozwoju JST” realizowanego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja