Obowiązek przeglądu i czyszczenia kominów

Corocznie w okresie grzewczym dochodzi do zwiększonej ilości pożarów i podtruć związanych bezpośrednio z nieprawidłowym użytkowaniem systemów grzewczych. Dlatego też, Wójt Gminy Świątki przypomina o konieczności czyszczenia kominów. Obowiązek ten jest regulowany prawnie:

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019r.  poz. 67), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  •   cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
  •  dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 290) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.