Wójt Gminy Świątki zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Świątki

zaprasza

do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie ofert zgłoszonych w konkursie;
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

  2. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej.

3. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z oferentami w danym konkursie. 

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póżn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Przykładowe przesłanki wykluczające z udziału w komisji konkursowej:

 • zgłoszenie do udziału w pracach komisji przez  organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które biorą udział  w konkursie;
 •  pozostawanie w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z oferentów lub posiadanie statusu członka lub fundatora oferenta;
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź związanie z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym członka organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych którego-kolwiek oferenta.

  4. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 1. czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 2. udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji;
 3. udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji Wójtowi Gminy Świątki listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji. 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świątkach Świątki 87 11-008 Świątki lub przesłać drogą elektroniczną na adres gmina@swiatki.pl lub aneta.dudala@swiatki.pl

do poniedziałku 22 października 2018 r. do godziny 12:00.


Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia, których podmiot występuje.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata